Tổng hợp đề thi Thẩm phán từ năm 2017 đến 2022 (trắc nghiệm có đáp án) – Phần Hành chính

Câu 1. Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện rút đơn khởi kiện, các đương sự khác đồng ý thì Hội đồng xét xử giải quyết như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2. Trong vụ án hành chính, một thành viên hộ gia đình khởi kiện quyết định hành chính thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, hãy xác định người khởi kiện ? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3. Những quyết định nào của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4. Trong vụ án hành chính, đã có quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện B, người khởi kiện chỉ khởi kiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại, không yêu cầu hủy quyết định hành chính lần đầu của Chủ tịch UBND xã A, huyện B. Xác định tư cách tham gia tố tụng của Chủ tịch UBND xã A ? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5. Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính trong trường hợp nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6. Trong vụ án hành chính, đã có quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh C, nhưng người khởi kiện chỉ khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính lần đầu của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã A đến TAND huyện B, xử lý đơn như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7. Trong quá trình xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới, Tòa án chấp nhận trong trường hợp nào sau đây: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8. Xác định đối tượng khởi kiện trong những trường hợp sau: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9. Xác định người bị khởi kiện trong trường hợp Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh c chỉnh lý bản đồ địa chính của xã A, huyện B, tỉnh C: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10. Trường hợp nào sau đây, khi quyết định hành chính bị khởi kiện phải xác định người bị khởi kiện là người có thẩm quyền? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11. Họ Nguyễn Văn bị thu hồi đất, ông Nguyễn Văn A (là trưởng họ) khởi kiện đề nghị Tòa án hủy quyết định hành chính thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dòng họ Nguyễn Văn, anh (chị) hãy xác định trưởng họ ký đơn với tư cách dòng họ khởi kiện trong trường hợp nào: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12. Trong vụ án hành chính, đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Chủ tịch UBND xã A, lần 2 của Chủ tịch UBND huyện B, tỉnh c, nhung người khởi kiện chỉ khởi kiện đối với quyết định hành chính lần đầu của UBND A, huyện B. Xác định tư cách đương sự của Chủ tịch UBND xã A, Chủ tịch UBND huyện B: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 13. Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị kiện xuất trình quyết định hành chính mới có nội dung sửa đổi quyết định hành chính bị khiếu kiện (không ảnh hưởng đến quyền lợi người khác), nhưng người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, thì Hội đồng xét xử xử lý như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 14. Trong trường hợp, đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND huyện B, tỉnh c, nhưng người khởi kiện chỉ khởi kiện đối với quyết định hành chính của Chủ tịch UBND xã A, huyện B. TAND huyện B đã thụ lý vụ án và qua xác minh, thu thập chứng cứ có căn cứ xác định quyết định hành chính của Chủ tịch UBND xã A là trái pháp luật, cần phải hủy quyết định này, thì thẩm phán giải quyết vụ án xử lý như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 15. Anh (chị) hãy xác định đối tượng khởi kiện trong trường hợp người khởi kiện có yêu cầu Tòa án hủy các loại văn bản sau: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 16. Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị kiện cam kết sẽ ban hành quyết định hành chính có nội dung sửa đổi quyết định hành chính bị khiếu kiện bảo đảm quyền lợi cho người khởi kiện, nhưng người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, thì Hội đồng xét xử xử lý như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 17. Anh (chị) xác định đối tượng khởi kiện nào trong các trường hợp sau là quyết định hành chính: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 18. Khi xét xử phúc thẩm vụ án hành chính mà phát hiện vụ án đang giải quyết không phải là vụ án hành chính mà là tranh chấp về dân sự hoặc lao động, các đương sự vẫn yêu cầu giải quyết vụ án, thì thẩm phán phải xử lý như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 19: Trong thời gian vụ án hành chính đang tạm đình chỉ với lý do cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái Hiến pháp, người khởi kiện có đơn đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì thẩm phán xử lý như thế nào? > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 20. Trong giai đoạn giám đốc thẩm, Tòa án giải quyết vụ án có quyền thực hiện các biện pháp thu thập chứng cứ nào sau đây: > Xem các phương ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết... > XEM ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Kim Cương để xem chi tiết...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *