72 Câu nhận định Luật Dân sự 2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng

1. Nghĩa vụ chỉ phát sinh khi hai bên có giao kết hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Đối tượng của nghĩa vụ là các bên giao kết hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Hợp đồng dân sự là 1 loại nghĩa vụ dân sự

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Trường hợp không có thỏa thuận, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ là nơi có bất động sản đó

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5. Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Nghĩa vụ chỉ có thể được bảo toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. Chỉ có duy nhất tổ chức chính trị XH mới có thể dùng uy tín của mình để áp dụng biện pháp bảo đảm là tín chấp

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

8. Một tài sản chỉ có thể được dùng để đảm bảo thực hiện cho một nghĩa vụ duy nhất.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

9. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì đến hạn của các nghĩa vụ khác không bị ảnh hưởng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

10. Bán đấu giá tài sản là một phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

11. Việc thế chấp đất bắt buộc đi kèm với thế chấp tài sản gắn liền với đất

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

12. Khi tài sản thế chấp đã được xử lý thì thế chấp tài sản sẽ chấm dứt

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

13. Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

14. Trong  thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, nếu hai bên không có thỏa thuận khác thì bên bán sẽ vẫn là người chịu rủi ro về tài sản trong thời gian này

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

15. Việc chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu chỉ được thực hiện khi nghĩa vụ thanh toan cho bên bán được thực hiện xong

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

16. Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

17. Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

18. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

19. Khi bên đề nghị giao kết hợp đồng chết thì đề nghị giao kết hợp đồng không còn giá trị

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

20. Khi chuyển giao nghĩa vụ có các biện pháp bảo đảm thì các biện pháp bảo đảm đó được chuyển giao.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

21. Bên cầm cố có quyền đòi lại tài sản cầm cố và yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra nếu bên nhận cầm cố bán, trao đổi hoặc tặng cho tài sản cầm cố.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

22. Mọi tài sản hợp pháp, có giá trị đều có thể dùng để đặt cọc

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

23. Khi người có nghĩa vụ chết thì nghĩa vụ của người đó chấm dứt

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

24. Khi nghĩa vụ dân sự (có biện pháp bảo đảm) được chuyển giao từ người này sang người khác theo quy định của pháp luật thì biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự chấm dứt

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

25. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, xe mô tô được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

26. Chế tài trong quan hệ nghĩa vụ là các biện pháp cưỡng chế buộc người vi phạm nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ của mình

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

27. Chuyển giao nghĩa vụ dân sự chính là thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

28. Hợp đồng được lập không đúng hình thức luật định thì vô hiệu

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

29. Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn khi một bên là cá nhân chết.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

30. Khi bên nhận được đề nghị im lặng thì xem như là đồng ý giao kết hợp đồng dân sự

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

31. Người có nghĩa vụ liên đới được bên có quyền miễn cho việc thực hiện nghĩa vụ thì quan hệ nghĩa vụ dân sự chấm dứt

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

32. Hợp đồng bằng văn bản có hiệu lực từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

33. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên được đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

34. Hợp đồng được xác lập hợp pháp thì có hiệu lực ràng buộc như pháp luật giữa các bên và nội dung không thể bị thay đổi, cho dù gặp trở ngại khách quan.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 7: Các hợp đồng dân sự thông dụng

35. Hợp đồng là sự thỏa thuận, vậy có phải mọi sự thỏa thuận đều là hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

36. Trong trường hợp không có thỏa thuận giữa các bên, địa điểm giao kết hợp đồng là nơi các bên ký giao kết hợp đồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

37. Hợp đồng song vụ là hợp đồng hai bên giao kết hai vụ việc với nhau

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

38. Hợp đồng luôn có đền bù: gồm 7 nhóm hợp đồng: mua bán tài sản, trao đổi tài sản, thuê tài sản, dịch vụ, vận chuyển, gia công, bảo hiểm

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

39. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng buộc bên đơn phương chấm dứt phải bồi thường trong mọi trường hợp

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

40. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày bên khởi kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng do vị phạm nghĩa vụ của bên còn lại.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

41. Trong hợp đồng mua bán, bên bán là bên chuyển quyền sở hữu tài sản 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

42. Hợp đồng mua bán là hợp đồng chỉ bao gồm hai bên mua và bán.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

43. Đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản mà người bán là chủ sở hữu

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

44. Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận kể cả trong trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì các bên vẫn được tự do thỏa thuận về chất lượng của hàng hóa.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

45. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

46. Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra và vẫn thanh toán theo giá đã thỏa thuận trong hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

47. Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có quyền yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

48. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

49. Bên mua sẽ hoàn toàn chịu các chi phí vận chuyển tài sản theo quy định của pháp luật

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

50. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì bên bán phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển tài sản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

51. Nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

52. Trong trường hợp tài sản bán có khuyết tật mà không do lỗi của bên bán thì bên mua phải chịu rủi ro.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

53. Trong trường hợp hợp đồng mua bán có hiệu lực, nhưng bên bán chưa chuyển giao tài sản bán cho bên mua, mà lại có rủi ro đối với tài sản bán thì hợp đồng mua bán sẽ bị hủy bỏ.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

54. Nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì bên mua hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những khuyết tật đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

55. Khi thực hiện giao kết hợp đồng mua bán, bên bán bắt buộc phải có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn nhất định 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

56. Trong thời gian bảo hành, bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

57. Trong thời hạn bảo hành, nếu tài sản có bất cứ thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật thì bên bán sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên mua

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

58. Hai bên có thể giao kết hợp động trao đổi tài sản bằng lời nói nhưng phải có người làm chứng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

59. Trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên có thể thanh toán phần chênh lệch hoặc không tùy theo thỏa thuận của các bên

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

60. Hợp đồng tặng cho bất động sản luôn phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

61. Bên mua trong hợp đồng mua bán trả chậm, trả dần có quyền sở hữu tài sản mua từ thời điểm họ đã hoàn thành nghĩa vụ trả tiền.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

62. Thời điểm chấm dứt hợp đồng mua bán có bảo hành là thời điểm hết thời hạn nghĩa vụ bảo hành.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

63. Trong trường hợp bên bán bán tài sản không thuộc sở hữu của mình thì hợp đồng mua bán đó vô hiệu

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

64. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay và bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

65. Bên cho vay có nghĩa vụ không phải bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên vay biết tài sản không đảm bảo mà vẫn nhận

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 10: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

66. Người chưa thành niên gây thiệt hại thì cha, mẹ, người giám hộ phải bồi thường, trừ trường hợp họ không có lỗi

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

67. Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

68. Lỗi là một điều kiện bắt buộc để làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

69. Hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại là điều kiện bắt buộc để làm phát sinh trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

70. Khi một bên trong hợp đồng vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

71. Khi một người gây thiệt hại do lỗi vô ý thì được giảm mức bồi thường

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

72. Lỗi không phải là điều kiện quyết định trách nhiệm bồi thường của người gây thiệt hại

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *