Quy định về cải cách thủ tục hành chính

1. Quy định chung về cải cách hành chính Cải cách hành chính là vấn đề diễn ra ở tất cả các quốc gia và được coi là yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, là trọng tâm của công việc cải cách bộ máy nhà nước nhằm xây dựng

Phân tích các giai đoạn thủ tục hành chính?

Xem xét và ra quyết định giải quyết vụ việc Đây là giai đoạn quan trọng nhất của thủ tục hành chính. Chủ thể thực hiện thủ tục phải tiến hành các hoạt động như thu thập, nghiên cứu, đánh giá các thông tin liên quan đến vụ việc cần giải quyết, lựa chọn, áp dụng các

Phân loại thủ tục hành chính và cải cách hành chính?

1. Phân loại thủ tục hành chính 1.1. Căn cứ vào tính chất pháp lý của hoạt động quản lý hành chính nhà nước Hoạt động quản lý hành chính nhà nước bao gồm hai nội dung lớn: Thứ nhất, là hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích

Chủ thể của thủ tục hành chính là gì?

[VPLUDVN] Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng

Thủ tục hành chính là gì?

1. Khái niệm về thủ tục hành chính Thủ tục hành chính là cách thức và trình tự thực hiện thẩm quyền quản lí hành chính nhà nước của các chủ thể quản lí hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản lí hành chính nhà nước của các

Các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?

[VPLUDVN] Phương pháp thuyết phục thể hiện trong việc sử dụng những biện pháp khác nhau như giải thích, nhắc nhở, tổ chức, giáo dục, kêu gọi, cung cấp thông tin, tuyên truyền, phát triển các hình thức tự quản xã hội, tổ chức thi đua, khen thưởng, phổ biến kinh nghiêm tiên tiến …

Các hình thức quản lí hành chính nhà nước

[VPLUDVN] Nhà nước thực hiện quản lí hành chính thông qua các hình thức: ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật, thực hiện những hoạt động khác mang tính chất pháp lí, áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp, thực hiện những

Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

I. Khái niệm – Đặc điểm 1. Khái niệm nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước Nguyên tắc trước hết được hiểu là “Ðiều cơ bản định ra, nhất thiết phái tuân theo trong một loạt việc làm“. Trong quản lý hành chính nhà nước, các nguyên tắc cơ bản là những tư tưởng chủ đạo bắt nguồn từ cơ

Khoa học luật hành chính là gì?

[VPLUDVN] Khoa học luật hành chính là một khoa học pháp lí chuyên ngành. Sự phát triển của khoa học luật hành chính liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước cùng sự hình thành và phát triển của hệ thống văn bản pháp luật. Đối

Luật Hành chính: 66 câu hỏi ôn tập (có đáp án)

Một số câu hỏi lý thuyết môn Luật Hành chính: Câu 1: Trình bày khái niệm quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp., hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước. Quản lý nhà nước

Luật hành chính: 50 Câu hỏi tự luận ôn tập (có đáp án)

Câu 1: Khái niệm luật hành chính Việt Nam? Trả lời: Luật hành chính Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh trong quá trinh tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; trong hoạt động

Luật Hành chính: Bài tập tình huống 2 (có đáp án)

Đánh giá: 5 Bài 1. Anh Y. có hành vi vi phạm kỷ luật. Thủ trưởng cơ quan A. đã ra quyết định xử lý kỷ luật bao gồm: kéo dài thời hạn nâng bậc lương thêm một năm và cắt thưởng cuối năm của Y. Hỏi Quyết định xử lý kỷ luật đó có

Luật Hành chính: Bài tập tình huống 1 (có đáp án)

Câu 1. Trong những người giữ các chức vụ sau đây, người nào là công chức và giải thích: Bộ trưởng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã; Nhân viên Phòng Tư pháp huyện; Nhân viên tư pháp xã; thành viên Ban thanh tra nhân dân. Câu 2. Chiến sỹ cảnh sát giao thông A